top of page

Algemene voorwaarden Epona BVBA / De bedwantsenexpert

Art. 1.Toepassing algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, bestellingen van en overeenkomsten met Epona BVBA en haar divisies ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het ondertekenen “voor akkoord” van de orderbevestiging, bestelbon of bevestiging per e-mail van de tarieven, bevestigt de klant kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van Epona BVBA. In geval van betaling van een voorschot bevestigt eveneens de klant impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. 

 • De klant is op de hoogte dat Epona BVBA enkel de opsporing doet van eventuele ongediertes en onder geen enkele omstandigheid de aard van de bestrijding bepaalt en/of uitvoert.

 • In geval van interpretatieproblemen hebben onze Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden in andere talen. 

 

Art. 2.Aanbiedingen, offertes en orderbevestiging

 • Alle aanbiedingen en offertes van Epona BVBA zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de orderbevestinging/bestelbon binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Epona BVBAof door een akkoord via e-mail. Elke bestelling of orderbevestiging in hoofde van Epona BVBA door de klant verbindt laatstgenoemde. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor enige toekomstige opdracht.

 

Art. 3.Tarieven

 • De tarieven aangerekend voor de diensten wordt jaarlijks aangepast conform de gezondheidsindex. Deze aanpassing zal gebeuren op de eerste werkdag van elk jaar.

Deze tariefaanpassingen gelden voor alle controles behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen. 

 

Art. 4.Annulering  van bestelling

 • Bij annulatie door de klant minder dan 24u voor de start van de controle dient de klant het overeengekomen tarief integraal te betalen.

Art. 5.Werkwijze

 • Epona bvba heeft zowel verharende (ras Labrador Retriever) als niet-verharende (ras Lagotto Romangolo) speurhonden. Niet verharende honden veroorzaken geen of slechts zelden allergische reacties bij mensen. Indien gewenst kan vooraf aan de controle gevraagd worden om specifiek een niet-verharende hond in te zetten. 

 • Om de hond zijn werk zo optimaal mogelijk te kunnen laten uitvoeren, dient er rekening gehouden te worden met volgende zaken: 

  • De hond en de geleider mogen niet gestoord worden tijdens het werk; de hond mag op geen enkel moment afgeleid, aangehaald, geroepen of gelokt worden; de ruimte mag niet betreden worden zolang de hond aan het werk is. 

  • Luchtstroming moet minimaal zijn. Airconditioning, ventilatoren, verwarming en andere apparaten die luchtturbulentie veroorzaken moeten worden uitgezet en ramen dienen gesloten te zijn. En de situatie moet enige tijd (ca. 15 minuten) stabiliseren. 

  • Temperatuur: honden kunnen alleen zoeken als ze niet overmatig moeten hijgen door de warmte. Wanneer de temperatuur in een te doorzoeken pand veel te hoog is, moet deze eerst omlaag worden gebracht door de ramen tijdelijk open te zetten en de verwarming uit te zetten. Voorafgaand aan de controle (als de temperatuur voldoende is gezakt) moeten deze weer gesloten worden (zie het punt hierboven).

  • Afleidende geuren zoals luchtverfrissers en andere felle geuren dienen vermeden te worden ruim voor de controle. Ga niet zelf behandelen met insecticiden of producten zoals tee trea olie, dit zorgt voor een verspreiding van de bedwantsen en maakt het werk van de hond moeilijker. 

  • De aanwezigheid van mogelijke andere huisdieren dient vooraf gemeld te worden, bijkomend dienen andere huisdieren apart gezet te worden in een ruimte die niet toegankelijk is voor de bedwantsendetectiehond.

  • De zoektijd van de hond is afhankelijk van verschillende factoren Bij controles van grotere oppervlaktes zullen er pauzes voor de hond worden ingelast. De geleider van de hond beslist wanneer en hoeveel pauzes er worden voorzien. 

  • Indien de hond om bepaalde redenen de controle niet kan uitvoeren of verderzetten, heeft de geleider van de hond het recht om de controle stop te zetten. Betaling dient dan enkel te gebeuren van de reeds gecontroleerde ruimtes. 

  • Verplaats zo weinig mogelijk materiaal doorheen uw woning of gebouw, dit kan de besmetting verder verspreiden naar andere ruimtes. 

 

Art. 6.Betalingsmodaliteiten

 • Particulieren dienen contant te betalen of via de Payconic App op het moment van de controle. Indien zij wensen om via overschrijving te betalen, dient de betaling vooraf uitgevoerd te zijn via overschrijving op rekeningnummer van Epona bvba BE19 9731 8270 7012 met vermelding 'bedwantsencontrole + gemeente'. Indien gewenst kunnen zij achteraf een factuur verkrijgen.

 • Bedrijven ontvangen een factuur.  De facturen van Epona BVBA zijn steeds betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, zonder disconto of korting.

 • Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan de rente bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 (gewijzigd bij Wet van 22 november 2013) betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

 • Eveneens is de klant bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onverminderd het recht van Epona BVBA een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade. 

 • Epona BVBA behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 • Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Epona BVBA schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14  van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004. 

 

Art. 7.Klachten – protest van factuur

 • Elk protest dient per e-mail aan Epona BVBA te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de saldofactuur begint de termijn op de factuurdatum.

 • Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen/saldofacturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

 

Art. 8.Aansprakelijkheid

 • Epona BVBA verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Epona BVBA zijn middelenverbintenissen.

 •  Epona BVBA is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan het niet hanteren door de klant van de werkwijze in artikel 5 en/of onvoldoende of verkeerde input door de klant.

 • Epona BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Epona BVBA zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Epona BVBA of een aangestelde/uitvoerder.

 • De aansprakelijkheid van Epona BVBA met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Epona BVBA. De totale aansprakelijkheid van Epona BVBA, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Epona BVBA werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Epona BVBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 • Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Epona BVBA geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun diensten.

 • De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Art. 9.Aanlevering bronbestanden, documenten – intellectuele eigendom

 • Alle documenten waaruit onze intellectuele dienstprestaties blijken of zijn vervat, blijven ten allen tijde onze eigendom. De klant erkent dat alle rechten op daarop bij uitsluiting toekomen aan Epona BVBA en dat hij daar zelfs geen enkel recht op kan doen gelden. De klant erkent dat de vermelde items, evenals de ermee samenhangende knowhow, methoden ontwikkelde software, de exclusieve eigendom zijn van Epona BVBA en in aanmerking zouden kunnen komen voor intellectuele beschermingsrechten. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs niet gedeeltelijk zonder schriftelijke toelating van Epona BVBA. De klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om daaromtrent enig recht aan te voeren en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht. Hij verbindt zicht tot geheimhouding en zal zich ervan onthouden. 

 

Art. 10.Beëindiging van de overeenkomst

 • Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie, waaronder doch niet limlitatief bijvoorbeeld het niet hanteren van de werkwijze in artikel 5, die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Epona BVBA het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een saldofactuur op de vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

 • Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Epona BVBA verleende diensten betalen, alsook de kosten die Epona BVBA moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Epona BVBA nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Epona BVBA. Bovendien behoudt Epona BVBA het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

 • Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 • Epona BVBA is uitdrukkelijk gerechtigd om de overeenkomst als vervallen en niet van toepassing te beschouwen in geval van (een vordering) tot faillissement, in vereffeningstelling, ontbinding, bewezen herhaalde wanbetaling en/of onvermogen van de klant. In geval Epona BVBA toepassing maakt van deze bepaling wordt de overeenkomst geacht nooit uitwerking te hebben gehad, onverminderd het recht van Epona BVBA op volledige schadeloosstelling.

 

Art. 11.Verwerking persoonsgegevens

 • Epona BVBA wordt in functie van de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) niet aanzien als “verwerker” van persoonsgegevens, en in die zin zal er met de opdrachtgever/klant geen verwerkersovereenkomst worden opgemaakt. Epona BVBA treedt steeds op als verwerkingsverantwoordelijke en niet als verwerker. Daarnaast vindt Epona BVBA de bescherming van de persoonsgegevens van de klant uitermate belangrijk en heeft zij ook een privacybeleid opgemaakt. Dit is terug te vinden op de website https://www.bedwantsendetectiehond.be/kopie-van-algemene-voorwaarden. 

 

Art. 12.Overmacht

 • Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Epona BVBA geen controle heeft, bevrijden Epona BVBA, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

 • Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Epona BVBA tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Art. 13.Nietigheid

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Epona BVBA en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Art. 14.Wijzigingen

Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd worden

 

Art. 15.Kennisgevingen

 • Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte. 

 

Art. 16.Pandclausule

 • Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zo contractuele als buitencontractuele, t.a.v Epona BVBA, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welken hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

 

Art. 17.Toepasselijk recht-bevoegde rechtbank

 • Op alle contracten met Epona BVBA en leveringen en werken door Epona BVBA is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd waar de maat

Aangepast en ge-update op 07 november 2019

bottom of page